Nawigacja

 • DZIEŃ DZIECKA

   

  DRODZY RODZICE

  W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ DNIEM DZIECKA,

  INFORMUJEMY,

  IŻ OBCHODY TEGO DNIA

  W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ

  29 MAJA 2018 r.

  DZIEŃ DZIECKA - Obrazek 1

   

 • OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej wystawie plastycznej pod hasłem "Polska w oczach dziecka" 

  Dyplomy i podziękowania zostaną rozesłane do końca kwetnia

         OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 1         OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 2

  OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 3 OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 4

 • DYŻUR WAKACYJNY

  REGULAMIN

  rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

  organizowany w Przedszkolach Miejskich

  w Sosnowcu

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec 

  § 1

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
  2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
  3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
  4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

  § 2

  1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
  2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
  3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
  6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

  § 3

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

     § 4

  1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
  1. Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
  2. Rodzina objęta opieką MOPS,
  3. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  4. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
  5. Kolejność zgłoszeń.
  1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
  2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

  § 5

  W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

   

  § 6

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
  1. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę urodzenia,
  3. nr pesel dziecka
  4. aktualny adres zamieszkania,
  5. numer telefonu do szybkiego kontaktu,
  6. oświadczenie o aktywności zawodowej
  7. konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
  8. ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
  9. dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
  10. upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
  1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
  2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
   1. w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
   2. od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
   3. w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
  3. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.          

  § 7

  Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

  § 8

  1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
  1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec; 
  2. Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
  1. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
  2. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
  3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
  4. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
  5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.

  § 9

  1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
  3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

  § 10

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
  2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

  § 11

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

   

   

   

 • WESOŁYCH ŚWIĄT

 • DRODZY RODZICE

   

   

  W związku z kolejnymi zgłoszeniami rodziców

  o pojawiających się objawach grypy żołądkowej

  PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ CHORYCH DZIECI

  DO PRZEDSZKOLA

   

   

   

 • DRODZY RODZICE

  ZMIANA TERMINU !

  22 marca od godz. 9.00 będą wykonywane zdjęcia grupowe do "Dziennika Zachodniego".

  Porosimy o podpisanie zgody na wykonanie zdjęcia u nauczycieli w grupach. 

 • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  DRODZY RODZICE !

  Od dnia 01.03.2018 r. - 12.03.2018 r.

  rusza proces rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

  Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2.

  Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

  https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

   

  Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2018 r. o godz. 15.00.

   

  Jednocześnie informujemy, iż w terminie 16-22.02.2018 r. rodzice dzieci,

  które uczęszczają już do przedszkola

  składają DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA wychowania przedszkolnego.

   

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Obrazek 1

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Obrazek 2

 • ZDJĘCIA

  DRODZY RODZICE

  PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA Z BALU KARNAWAŁOWEGO DOSTĘPNE SĄ U NAUCZYCIELI W GRUPACH 

 • FERIE ZIMOWE

 • BAL KARNAWAŁOWY

  BAL KARNAWAŁOWY - Obrazek 1

  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO WSPÓLNEJ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 25 STYCZNIA O GODZ. 10.00 

  PROSIMY ABY W TYM DNIU DZIECI W PRZEBRANIACH BALOWYCH BYŁY OBECNE O GODZINIE 8.00 

  OD 8.00 BĘDĄ WYKONYWANE PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA

  BAL KARNAWAŁOWY - Obrazek 2

 • WYJAZD DO TEATRU

  SZANOWNI RODZICE

  W dniu 09.01.2018 (wtorek) odbędzie się wyjazd do Teatru (Teatr Żelazny - Katowice) na spektakl "Dziadek mróz - po co komu zima?"

  Więcej informacji u nauczycieli w grupach 

 • WESOŁYCH ŚWIĄT !!

  WESOŁYCH ŚWIĄT !! - Obrazek 1

 • SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

  SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 1 DRODZY RODZICE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 2

  ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ...TUŻ....

  Z TEJ OKAZJI ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE SPOTKANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

  SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 3

  KRASNOLUDKI - 19.12. (wtorek) GODZ. 9.45

  PAPUŻKI - 20.12(środa) GODZ. 15.30

  MOTYLKI - 21.12 (czwartek) GODZ. 10.00

  STONOGI - 18.12 (poniedziałek) GODZ. 16.15

  PROMYCZKI - 15.12 (piątek) GODZ. 16.00

  BYSTRZAKI - 21.12 (czwartek) GODZ. 16.00

 • 6 GRUDNIA !!

  6 GRUDNIA !! - Obrazek 1

 • DRODZY RODZICE

  24 LISTOPADA tj. piątek,

  będziemy obchodzić w naszym przedszkolu

  Światowy Dzień Pluszowego Misia.

  Prosimy aby w tym dniu, każde dziecko

  przyniosło ze sobą do przedszkola pluszowego misia.

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  SZANOWNI RODZICE

  21 LISTOPADA (WTOREK) O GODZ. 15.30 ODĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY RODZICÓW.

  PROSIMY O OBECNOŚĆ 

 • PLANETARIUM

  SZANOWNI RODZICE

  W dniu 17.11.2017 (piątek) odbędą się zajęcia w mobilnym planetarium. 

  Podczas seansu w mobilnym planetarium dzieci przeżywają niezwykłą podróż do najdalszych zakątków kosmosu. Pokaz dostarcza niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, pozwala rozbudzić zainteresowania i zaspokoić ciekawość otaczającego nas kosmosu.

 • WYMARZONY PLAC ZABAW !

  CHCIELIBYŚMY OFICJALNIE POINFORMOWAĆ,

  IŻ W IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  WYGRALIŚMY WYMARZONY PLAC ZABAW !!

  TO WSZYSTKO DZIĘKI PAŃSTWU !

  KAŻDY ODDANY GŁOS NA NASZ PROJEKT, BYŁ NA WAGĘ ZŁOTA !!

  WYMARZONY PLAC ZABAW ! - Obrazek 1

  DZIĘKUJEMY !

   

 • DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

  25 Października w naszym przedszkolu został ogłoszony DNIEM POSTACI Z BAJEK. Będzie to dzień, który rozpocznie projekt zmierzający do nadania imienia naszej placówce. W tym dniu na wszystkie dzieci czeka niespodzianka, będzię to występ rodziców z grupy "Stonogi" w bajce pt."Spotkanie bajek". Zapraszamy Radę Rodziców na godz. 10.30

 • BAL JESIENNY

  19.10 (czwartek) odbędzie się bal jesienny w naszym przedszkolu,w którym udział będą brać wszystkie grupy wiekowe. Zapraszamy również naszą Radę Rodziców. Bal rozpocznie się o godz. 10.00

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 59

  ul. Długosza 11A
  41-219 Sosnowiec
 • 32 - 263 81 00

Galeria zdjęć