Nawigacja

 • DOBRY START

  „Dobry start” dla ucznia – informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informacje w podanym linku 

 • WAKACJE

  WAKACJE

  ,Pojedziemy na wakacje
  Razem z mamą, razem z tatą,
  Zabierzemy piłkę, namiot
  I skakankę. Co ty na to?

  W góry, w lasy lub nad morze,
  Każdy jedzie tam gdzie może.
  Bliżej słońca, bliżej wody,
  By się kąpać dla ochłody.

  Słońce, woda, las już czeka,
  Wszystkie dzieci woła
  Zabawimy się wesoło
  Przed powrotem do przedszkola.”

  Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

  Do zobaczenia we wrześniu! :-)

 • W poniedziałek 4 czerwca o godz. 9.30

  w naszym przedszkolu  odbędzie się spotkanie muzyczne

  "Tańczące smyczki".

  Wirtuoz gry na skrzypcach -Jacek Woźnica przeniesie dzieci

  w zaczarowany świat muzyki poważnej oraz pobudzi ich wyobraźnię.

   

   

 • DZIEŃ DZIECKA

  DZIEŃ DZIECKA

   

  DRODZY RODZICE

  W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ DNIEM DZIECKA,

  INFORMUJEMY,

  IŻ OBCHODY TEGO DNIA

  W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ

  29 MAJA 2018 r.

  DZIEŃ DZIECKA - Obrazek 1

   

 • OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA

  OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej wystawie plastycznej pod hasłem "Polska w oczach dziecka" 

  Dyplomy i podziękowania zostaną rozesłane do końca kwetnia

         OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 1         OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 2

  OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 3 OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYCZNA - Obrazek 4

 • DYŻUR WAKACYJNY

  DYŻUR WAKACYJNY

  REGULAMIN

  rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

  organizowany w Przedszkolach Miejskich

  w Sosnowcu

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec 

  § 1

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
  2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
  3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
  4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

  § 2

  1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
  2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
  3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
  6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

  § 3

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

     § 4

  1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
  1. Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
  2. Rodzina objęta opieką MOPS,
  3. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  4. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
  5. Kolejność zgłoszeń.
  1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
  2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

  § 5

  W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

   

  § 6

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
  1. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę urodzenia,
  3. nr pesel dziecka
  4. aktualny adres zamieszkania,
  5. numer telefonu do szybkiego kontaktu,
  6. oświadczenie o aktywności zawodowej
  7. konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
  8. ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
  9. dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
  10. upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
  1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
  2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
   1. w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
   2. od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
   3. w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
  3. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.          

  § 7

  Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

  § 8

  1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
  1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec; 
  2. Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
  1. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
  2. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
  3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
  4. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
  5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.

  § 9

  1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
  3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

  § 10

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
  2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

  § 11

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

   

   

   

 • WESOŁYCH ŚWIĄT

  WESOŁYCH ŚWIĄT
 • DRODZY RODZICE

  DRODZY RODZICE

   

   

  W związku z kolejnymi zgłoszeniami rodziców

  o pojawiających się objawach grypy żołądkowej

  PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ CHORYCH DZIECI

  DO PRZEDSZKOLA

   

   

   

 • DRODZY RODZICE

  ZMIANA TERMINU !

  22 marca od godz. 9.00 będą wykonywane zdjęcia grupowe do "Dziennika Zachodniego".

  Porosimy o podpisanie zgody na wykonanie zdjęcia u nauczycieli w grupach. 

 • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  DRODZY RODZICE !

  Od dnia 01.03.2018 r. - 12.03.2018 r.

  rusza proces rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

  Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2.

  Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

  https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

   

  Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2018 r. o godz. 15.00.

   

  Jednocześnie informujemy, iż w terminie 16-22.02.2018 r. rodzice dzieci,

  które uczęszczają już do przedszkola

  składają DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA wychowania przedszkolnego.

   

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Obrazek 1

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Obrazek 2

 • ZDJĘCIA

  ZDJĘCIA

  DRODZY RODZICE

  PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA Z BALU KARNAWAŁOWEGO DOSTĘPNE SĄ U NAUCZYCIELI W GRUPACH 

 • FERIE ZIMOWE

  FERIE ZIMOWE
 • BAL KARNAWAŁOWY

  BAL KARNAWAŁOWY

  BAL KARNAWAŁOWY - Obrazek 1

  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO WSPÓLNEJ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 25 STYCZNIA O GODZ. 10.00 

  PROSIMY ABY W TYM DNIU DZIECI W PRZEBRANIACH BALOWYCH BYŁY OBECNE O GODZINIE 8.00 

  OD 8.00 BĘDĄ WYKONYWANE PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA

  BAL KARNAWAŁOWY - Obrazek 2

 • WYJAZD DO TEATRU

  WYJAZD DO TEATRU

  SZANOWNI RODZICE

  W dniu 09.01.2018 (wtorek) odbędzie się wyjazd do Teatru (Teatr Żelazny - Katowice) na spektakl "Dziadek mróz - po co komu zima?"

  Więcej informacji u nauczycieli w grupach 

 • WESOŁYCH ŚWIĄT !!

  WESOŁYCH ŚWIĄT !!

  WESOŁYCH ŚWIĄT !! - Obrazek 1

 • SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

  SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

  SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 1 DRODZY RODZICE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 2

  ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ...TUŻ....

  Z TEJ OKAZJI ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE SPOTKANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

  SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE - Obrazek 3

  KRASNOLUDKI - 19.12. (wtorek) GODZ. 9.45

  PAPUŻKI - 20.12(środa) GODZ. 15.30

  MOTYLKI - 21.12 (czwartek) GODZ. 10.00

  STONOGI - 18.12 (poniedziałek) GODZ. 16.15

  PROMYCZKI - 15.12 (piątek) GODZ. 16.00

  BYSTRZAKI - 21.12 (czwartek) GODZ. 16.00

 • 6 GRUDNIA !!

  6 GRUDNIA !!

  6 GRUDNIA !! - Obrazek 1

 • DRODZY RODZICE

  24 LISTOPADA tj. piątek,

  będziemy obchodzić w naszym przedszkolu

  Światowy Dzień Pluszowego Misia.

  Prosimy aby w tym dniu, każde dziecko

  przyniosło ze sobą do przedszkola pluszowego misia.

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  SZANOWNI RODZICE

  21 LISTOPADA (WTOREK) O GODZ. 15.30 ODĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY RODZICÓW.

  PROSIMY O OBECNOŚĆ 

 • PLANETARIUM

  PLANETARIUM

  SZANOWNI RODZICE

  W dniu 17.11.2017 (piątek) odbędą się zajęcia w mobilnym planetarium. 

  Podczas seansu w mobilnym planetarium dzieci przeżywają niezwykłą podróż do najdalszych zakątków kosmosu. Pokaz dostarcza niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, pozwala rozbudzić zainteresowania i zaspokoić ciekawość otaczającego nas kosmosu.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 59

  ul. Długosza 11A
  41-219 Sosnowiec
 • 32 - 263 81 00

Galeria zdjęć